مهندسی مدیریت پروژه واجرایی زاهدان

انجمن علمی گروه مهندسی مدیریت پروژه و مدیریت اجرایی

سیلابس درسی رشته ی مهندسی مدیریت اجرایی

١۴٠ واحد درسی، همچون دیگر رشته های مهندسی در این رشته جای داده شده است.

دسته بندی دروس زیر این واحدها را نشان می دهد.

جدول دسته بندی دروس دوره

عمومی

21

واحد

مهارتی

8

واحد

پایه و تكميلی

48

واحد

تخصصی

51

واحد

 

اختياری

12

واحد

 

 

جداول دروس

دوره کارشناسی مهندسی مد یریت اجر ایی مطابق آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی،

مصوب شورایعالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری برگزار می گردد.

دوره آموزشی کارشناسی مهندسی مدیریت اجرایی به صورت ٢ ماژول آموزشی ٢ ساله

درنظرگرفته شده که ٢ سال اول مشترک میان کلیه رشته های مهندسی دانشگاه پیام نور

می باشد.

تعداد کل واحدهاای ارائه شده در ٢ سال)(نيمه اول) برابر ۶٨ واحد می باشد که شامل ١٢

واحد از دروس عمومی مشترک کليه رشته های دانشگاهی، ٨ واحد دروس مهار تی مشترک

کليه رشته های دانشگاه پيام نور، ٢۶ واحد دروس پایه مهندسی و ٢٢ واحد درو س تکميلی

مهندسی است.

همچنين تعداد کل واحدهای ارائه شده در ٢ سال(نيمه دوم) کارشناسی مهندسی مدیریت

اجرایی برابر ٧٢ واحد می باشد که شامل ٩ واحد دروس باقيمانده از جدول دروس عمومی،

۵١واحد دروس اجباری و ١٢ واحد دروس اختياری است.لازم به ذکر است که ١٢ واحد دروس

اختياری مهندسی مدیریت اجرایی از یكی از ۵ پودمان مهندسی های پایه (برق، مكانيك،

صنایع، عمران وکامپيوتر) می باشد و باید یکی از پودمان ها به عنوان اختياری توسط دانشجو

گذرانده شود. جداول دروس عمومی، دروس مهارتی، دروس پایه، دروس تکميلی، دروس

عمومی و دروس اجباری بشرح زیر می باشند:

جدول دروس عمومی اجباری در نيمه مشترک مهندسی ) ١٢ واحد)

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع واحد

 

1

زبان عمومی

3

نظری

2

اندیشه اسلامی ١ (معارف اسلامی

2

نظری

3

فارسی عمومی

3

نظری

4

تربيت بدنی

1

عملی

5

اخلاق کاربردی

2

نظری

6

تنظيم خانواده

1

نظری

 

جمع واحدها

١٢

 

 

 

 

جدول دروس مهارتی اجباری در نيمه مشترک مهندسی

(گذراندن ٨ واحد از دروس زیر الزامی است)

ردیف

 

نام درس

 

تعداد

واحد

 

نوع واحد

 

7

 

مهارت های تحصيلی درنظام آموزش از راه دور

٢

نظری

8

مبانی کارآفرینی

2

نظری

9

مهارت های زندگی

2

نظری

10

مبانی روش تحقيق

2

نظری

11

بهداشت عمومی

2

نظری

12

خلاقيت، حل مساله و تفکر راهبردی

2

نظری

 

جمع واحدها

١٢

 

 

جدول دروس پایه در نيمه مشترک مهندسی ( ٢۶ واحد)

ردیف

 

نام درس

 

تعداد

واحد

 

نوع واحد

 

پيشنياز

 

13

راهبری رایانه* درس اضافی

بدون واحد

 

 

14

فيزیک پایه ١

3

نظری

 

15

آزمایشگاه فيزیک پایه ١

1

عملی

 

همزمان 14

16

فيزیک پایه ٢

3

نظری

١۴

17

آزمایشگاه فيزیک پایه ٢

1

عملی

 

همزمان16

18

ریاضی عمومی1

3

نظری

 

19

ریاضی عمومی ٢

3

نظری

18

20

معادلات دیفرانسيل

3

نظری

18

21

برنامه سازی رایانه

3

نظری

13و18

22

روش های محاسبات عددی

3

نظری

21

23

آمار و احتمال مهندسی

3

نظری

18

 

جمع واحدها

٢٦

 

 

 

 

(ICDL) * کليه دانشجو یان موظف هستند طی این درس، مهارت های هفتگانه راهبر ی رایانه را کسب و گواهی مربوطه را ارائه نمایند.

 

 

جدول دروس تکميلی در نيمه مشترک مهندسی ( ٢٢ واحد)

ردیف

 

نام درس

 

تعداد

واحد

 

نوع واحد

 

پيشنياز

 

24

کارگاه عمومی1

1

عملی

 

 

25

کارگاه عمومی2

1

عملی

 

24

26

نقشه کشی عمومی

2

نظری عملی

 

 

27

استاتيک

3

نظری

18

28

مقاومت مصالح

3

نظری

27

29

اقتصاد مهندسی

2

نظری

 

30

فرآیندهای توليد

3

نظری

همزمان24

31

مدیریت مهندسی

3

نظری

 

32

مبانی مهندسی برق

3

نظری

16و19

33

آزمایشگاه مبانی مهندسی برق

1

عملی

 

همزمان32

 

جمع واحدها

22

 

 

 

 

جدول دروس عمومی در نيمه تخصصی مهندسی مدیریت اجرایی ( ٩واحد)

ردیف

نام درس

 

تعداد

واحد

نوع واحد

 

34

تربيت بدنی ٢

1

عملی

35

اندیشه اسلامی ٢

2

نظری

36

انقلاب اسلامی ایران

2

نظری

37

تاریخ تحليلی صدراسلام

2

نظری

38

تفسيرموضوعی قرآن

2

نظری

 

جمع واحدها

9

 

 

 

جدول دروس اجباری در نيمه تخصصی مهندسی مدیریت اجرایی)۵١ واحد(

ردیف

نام درس

 

تعداد

واحد

 

نوع واحد

 

پيشنياز

 

39

زبان تخصصی

2

نظری

سال آخر

40

کارآموزی جامع

0

 

سال سوم

41

کارآموزی پودمان

0

 

سال چهارم

42

ترمودیناميک و انتقال حرارت

3

نظری

١٦ ،٤٣

43

مکانيک سيالات

2

نظری

١٤ ،٢٠

44

طراحی و ساخت بكمك کامپيوتر

3

نظری

٢١ ،٣٠

45

بهينه سازی مصرف انرژی درساختمان

2

نظری

٤٨

46

سيستم های تهویه و تبرید

3

نظری

٤٢ ،٤٩ -

47

ماشين های ابزار

3

نظری

30

48

طراحی معماری وشهرسازی

2

نظری

26

49

تأسيسات زیربنایی و ساختمانی

3

نظری

32و43و48

50

متره و برآورد

1

عملی

 

29و48

51

مهندسی اطلاعات

3

نظری

13و61

52

آزمایشگاه رایانه های کوچک

1

عملی

 

54

53

محيط های چند رسانه ای

3

نظری

54

54

مهندسی رایانه های کوچک

3

نظری

21و33

55

مهندسی اینترنت و شبکه

3

نظری

54

56

آزمایشگاه شبکه

1

عملی

 

55

57

مدارهای الکتریکی

2

نظری

32

58

ماشين های الکتریکی

2

نظری

32

59

مدیریت و کنترل پروژه

3

نظری

31

60

مدیریت کيفيت و بهره وری

3

نظری

31

61

سيستم های اطلاعات مدیریت

3

نظری

21و31

 

جمع واحدها

٥١

 

 

 

 

جداول مربوط به دروس اختياری این رشته در ۵ جدول بشرح زیر می باشند:

 

جدول دروس اختياری پودمان مهندسی مکانيک در نيمه تخصصی

مهندسی مدیریت اجرایی(١٢ واحد از جدول زیر)

ردیف

 

درس

نام درس

 

تعداد

واحد

 

نوع واحد

 

پيشنياز

 

62

مبانی رباتيک

3

نظری

44

63

علم مواد

3

نظری

30

64

الکترونيک عملی

3

نظری

57

65

طراحی قيد و بندها و قالب های پرسی

 

3

نظری

30

66

دیناميك و ارتعاشات

3

نظری

28

67

دیناميك ماشين

2

نظری

66

68

طراحی اجزا1

3

نظری

26و66

69

اندازه گيری و سيستم های کنترل

2

نظری

32و42.66

70

روش های طراحی مهندسی

2

نظری

31

 

جمع واحدها

٢٤

 

 

 

 

جدول دروس اختياری پودمان مهندسی عمران در نيمه تخصصی مهندسی مدیریت

اجرایی(١2 واحد از جدول زیر)

ردیف

نام درس

تعداد

واحد

 

نوع واحد

 

پيشنياز

71

مصالح ساختمانی و آزمایشگاه

2

نظری عملی

 

25

72

تحليل سازه

3

نظری

28

73

طراحی اجرایی ١و پروژه

3

نظری

72و79

74

طراحی اجرایی ٢و پروژه

3

نظری

72

75

قوانين حاکم بر پروژ هها

2

نظری

_

76

بارگذاری

1

عملی

 

همزمان با72

77

مكانيك خاك و پی

3

نظری

27

78

آزمایشگاه مكانيك خاك

1

عملی

 

77

79

تکنولوژی بتن و آزمایشگاه

2

نظری عملی

 

28و71

80

ماشين آلات ساخت

2

نظری

_

81

مدیریت کارگاه و منابع انسانی

2

نظری

31

 

جمع

واحدها

 

٢٤

 

 

 

 

جدول دروس اختياری پودمان مهندسی برق در نيمه تخصصی مهندسی مدیریت اجرایی(١٢ واحد از جدول زیر)

ردیف

نام درس

تعداد

واحد

 

نوع واحد

 

پيشنياز

82

الكترونيك

3

نظری

٥٧

83

آزمایشگاه الكترونيك

1

عملی

٨٢

84

مخابرات

3

نظری

٢٣ ،٨٥

85

تجزیه و تحليل سيستم ها

3

نظری

٥٧

86

سيستم های کنترل خطی

3

نظری

٨٥

87

اندازه گيری الکتریکی

3

نظری

٥٧

88

آزمایشگاه مدار و انداز هگيری

1

عملی

٨٧

89

آزمایشگاه ماشين های الکتریکی

1

عملی

٥٨

90

بررسی سيستم های قدرت

3

نظری

٥٨

91

الكترونيك صنعتی

3

نظری

٨٢

 

جمع واحدها

24

 

 

 

جدول دروس اختياری پودمان مهندسی کامپيوتر در نيمه تخصصی مهندسی مدیریت اجرایی(١٢ واحد از جدول زیر)

 

ردیف

 

نام درس

 

تعداد

واحد

 

نوع واحد

 

پيشنياز

92

معماری کامپيوتر

3

نظری

93و98

93

زبان ماشين و برنامه سازی سيستم

 

3

نظری

21

94

ساختمان داده ها

3

نظری

21و97

95

سيستم های عامل

3

نظری

92

96

مهندسی نرم افزار

3

نظری

51

97

ساختمان گسسته

3

نظری

18و21

98

مدار منطقی

3

نظری

97وهمزمان57

99

آزمایشگاه سيستم های عامل

1

عملی

95

100

آزمایشگاه معماری کامپيوتر

1

عملی

92

101

آزمایشگاه مدار منطقی

1

عملی

98

 

جمع واحدها

٢٤

 

 

 

 

جدول دروس اختياری پودمان مهندسی صنایع در نيمه تخصصی مهندسی مدیریت

اجرایی(١٢ واحد از جدول زیر)

ردیف

 

درس

نام درس

 

تعداد

واحد

 

نوع واحد

 

پيشنياز

102

تحقيق در عمليات

3

نظری

 

103

ارزیابی کار و زمان

3

نظری

٢٥ ،٣٠ ،٢٣-

104

طرح ریزی واحدهای صنعتی

3

نظری

٢٦ ،١٠٣

105

اصول حسابداری

3

نظری

 

106

برنامه ریزی تعميرات و نگهداری

3

نظری

٢٩ ،٢٣ ،٦١

107

کنترل کيفيت آماری

3

نظری

٢٣ ،٦٠

108

تجزیه و تحليل و طراحی سيستم های اطلاعاتی

 

3

نظری

21و61

109

برنامه ریزی و کنترل توليد و موجودی های ١

 

3

نظری

102

 

جمع واحدها

٢٤

 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت۱۳۸۸ساعت 9:42  توسط M.M  |